exterior edifici
Vista general

Un dels edificis d'estructura de fusta més alts d'Espanya s'està construint a Girona i ha estat calculat per BG

L’Edifici situat al carrer Tomàs Carreras i Artau, 6, del sector Mas Masó de Girona, acabat a nivell d’estructura aquest estiu de 2019, forma part dels edificis d’estructura de fusta més alts d’Espanya. Consta de 6 plantes, 35 apartaments i 35 places d’aparcament i arrenca d’una planta soterrani amb estructura de formigó armat. Aquest projecte d’arquitectura sostenible ha estat dut a terme pels arquitectes gironins Elisabet Capdeferro i Ramon Bosch, el promotor Promocions Capdeferro S.L. i les empreses Egoin (estructura de fusta), Estructuras Ultra (estructura de formigó) i Estructures Metàl·liques Quintana (estructura d’acer). Tant l’estructura de formigó com la de fusta i la metàl·lica han estat calculades per BLAZQUEZ GUANTER SLP.

L’estructura de fusta està formada principalment per panells prefabricats de fusta laminada encreuada (CLT) i bigues i pilars de fusta laminada (GL24h). Els panells CLT de forjat tenen una longitud de 15 m, una amplada d’uns 3 m i un gruix de 15 cm. Les parets també són panells CLT de gruix 12 cm i estan disposades longitudinal i transversalment fent que el conjunt sigui molt estable en front d’accions horitzontals.

Un dels avantatges d’aplicar la fusta com a element estructural és aconseguir un edifici més sostenible amb el medi ambient, comparat amb una estructura de formigó o acer laminat, utilitzant un material renovable amb balanç d’emissions de CO2 positiu, ja que l’arbre absorbeix CO2 i allibera oxigen durant la seva vida.

Un altre avantatge rau en un menor pes propi de l’estructura, propietat no gens menyspreable en aquest edifici ja que tot ell es recolza en la llosa del sostre del soterrani, amb una distribució de pilars d’acord amb l’aparcament, però aliena a les línies estructurals de l’estructura de fusta.

Com a estructura amb elements industrialitzats que és, si es programa bé, es pot aconseguir un estalvi de temps de muntatge en obra (aquesta estructura s’ha executat en la seva totalitat en un termini de sis setmanes), així com una disminució dels residus generats en aquest muntatge.

Recordeu que fa un temps vam parlar d'un altre edifici amb estructura de fusta que s'ha fet a Barcelona. Ho pots consultar aquí:

Estructura de Fusta a Barcelona... Portada noticies BG... Segueix les noticies de BG... estructura interior
Disposició de parets longitudinals i transversals
Coberta superior
Coberta
Detall biga
Unió pilar – biga laminada
Escales
Escala de fusta